1. Čistenie potoka
 2. Rekonštrukcia domu smútku a okolia
 3. Výmena vodomerov
 4. Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri Kišperjéši
 5. Rozmiestnenie kvetináčov, smetných nádob a lavíc
 6. Úprava miestnych komunikácií
 7. Udržiavacie  rekonštrukčné práce v MŠ
 8. Úprava Detského ihriska
 9. Vybudovanie Dopravného ihriska
 10. Rekonštrukčné práce v pivničných priestoroch OcÚ
 11. Obecné noviny a obecný kalendár
 12. Osadenie orientačných tabúľ a dopravného značenia na území obce
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.