VZN 2-2017.pdf
O usmerňovaní ekon.a podn. činnosti pri prev.hazardných hier

Návrh na zrušenie VZN 2-2017.pdf
Návrh na zrušenie VZN 2/2017

2016

VZN č.1-2015.pdf
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní v Obci Milhosť

VZN č.2-2015.pdf
o verejnom vodovode a verejnej kanalizácii v obci Milhosť

VZN č. 3-2015.pdf
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Milhosť

VZN č.4-2015.pdf
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Milhosť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.