Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

 

 

 

Názov projektu:  REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI MILHOSŤ

Cieľ a popis projektu:

-    zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry v obci a tým zlepšenie kvality života na vidieku,

-    zlepšenie dopravnej obslužnosti centrálnej časti obce,

-    zlepšenie bezpečnosti premávky v obci,

-    zlepšenie vzhľadu obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov,

-     podpora marginalizovaných skupín v obci,

-     podpora hospodárskeho (vrátane vidieckeho cestovného ruchu) a sociálneho rozvoja obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci,

Projekt je v súlade s PRV SR 2014 – 2020, najmä FO : navrhované investície budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov  z vidieka.

Obsahovo je zameraný na komplexnú rekonštrukciu vzhľadu časti obce v ktorej sú dobudované infraštruktúrne siete. Rekonštrukcia chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej zelene prispeje k rastu kvality života obyvateľov a k zlepšeniu ceľkového vzhľadu obce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Milhosť

Sídlo: Milhosť 6

Miesto realizácie projektu: Obec Milhosť

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 91 645,89 €

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 91 645,89 €

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/

Aktuálne informácie z realizácie projektu: začatie stavebných prác 01.10.2018

Informácia na web.pdf
zverejnené 04.06.2018

Náhľad na chodníky počas realizácie

Náhľad na chodníky pred realizáciou projektu

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.