Vyhláška

Obecný úrad v Milhosti na základe oznámenia Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru č. OU-KS-KO2-2018/002860-23 zo dňa 23. 01. 2020 podľa § 63 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte (ďalej len „konanie o námietkach“) pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území
Milhosť, obce Milhosť. Konanie o námietkach sa začne

 

v pondelok, dňa 23. marca 2020 o 900 hod.

 

vystavením obnoveného katastrálneho operátu na verejné nahliadnutie v obci Milhosť. Operát bude sprístupnený na nahliadnutie v priestoroch budovy obecného úradu, na prvom poschodí,  číslo dverí Ú3 v dňoch:

pondelok:         23. marca 2020,         od    900 - 1500 hod.

utorok:             24. marca 2020,         od    900 - 1500 hod.

streda:             25. marca 2020,         od  1100 - 1800 hod.

štvrtok:             26. marca 2020,         od    900 - 1500 hod.

piatok:             27. marca 2020,         od    900 - 1300 hod.

Vlastník alebo iná oprávnená osoba môže do 30 dní od zverejnenia obnoveného katastrálneho operátu podať námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte, t. j. do 22. apríla 2020.  O námietkach rozhodne okresný úrad do 60 dní odo dňa podania námietky. Vystavenie operátu, podávanie informácií, vysvetlení a prijímanie námietok zabezpečia zástupcovia Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru a Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, pracovisko Košice.

 

 

v. r. Ing. Štefan Nagy

starosta obce


Scan1455.pdf
Africký mor ošípaných oznámenie RVaPS

Zvozový kalendár 2020

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.